Privacy verklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Voor wie?

Deze privacyverklaring is bedoeld voor:

bezoekers van de website www.blitzzassen.nl; en
personen van wie gegevens zijn verstrekt aan Blitzz Assen in verband met de diensten die we verlenen.

Blitzz Assen verkrijgt persoonsgegevens van u, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening (bijvoorbeeld als een relatie van u een behandeling voor u boekt).

Persoonsgegevens

Blitzz Assen verkrijgt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

naam
e-mailadres(sen)
telefoonnummer(s)
Adresgegevens
IBAN indien u per bank betaald heeft.

Doeleinden

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van opdrachten
  • het aanbieden van diensten
  • het voeren van administratie
  • het afhandelen van betalingen
  • Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Blitzz Assen persoonsgegevens uitwisselen. Blitzz Assen kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van de website, email en boekhouding. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Blitzz Assen aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Blitzz Assen zal uw gegevens NOOIT verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Blitzz Assen zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn voor de opdracht of voor vervolgopdrachten. Er geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor gegevens die onderdeel zijn van de boekhouding.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Blitzz Assen passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om Blitzz Assen een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Blitzz Assen verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Contactgegevens

Blitzz Assen
blitzzassen@gmail.com

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Blitzz Assen laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Blitzz Assen kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden op de website geplaatst. Wij raden u daarom aan om de website geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 mei 2018.